بازی و سرگرمی مافیا کلاسیکگروه تلگرام

4.1k

Tʜᴇ Cᴜʀsᴇᴅ Lᴀɴᴅ「🏜」
بــهتریــن گــــروه بـــ🧩ــازی
-ربـــات اخــتـصــاصی
امـــکـانــات اخــتـصــاصی:
-تـــعـداد پــلــیــر بــیشـتـر
-نــقــــ🚹ـشـا و تــیـمـــ👨‍👨‍👧‍👧ــهای اضــافــه تــر و مــتـنـوع تــر
-امـتــ🅿️ـیـــاز دهــی خــودکـــار ؛ تــبـدیــل امـتـیـاز بــه مـــعــادل ریـــالــی (جــــ🛍ــوایــز نــقــــ💸ــدی)
-چـــالــشهــای گـــروهــی و بــیــن تـــیمـــی

مـــا نــمـیـگـیم بــهتــریــنــیـم
ثــابــت مــیکــنـیـم کــــه هــســتـیـم
مـــتفــاوت تــریــن گــروه بـــازی بــا تــغـــیــر تــم مـــاهــیــانــه

تعداد دنبال کنندگان: 500 نفر

برچسب ها


آگهی های مشابه

ارسال شده توسط امین آزموده

User-Avatar