تهران گپگروه تلگرام

5.7k

𝓦𝓮𝓵𝓬𝓸𝓶 𝓣𝓸 𝓣𝓮𝓱𝓻𝓪𝓷 𝓰𝓹


😎با لبخند وارد شوید😎
🚫بی احترامی ممنوع🚫
😂چت تا حدودی آزاد😂
🤫زیاده روی ممنوع🚫

💯 ᒪIᐯᗴ ᖴOᖇ Oᑌᖇᔕᗴᒪᐯᗴᔕ ᑎOT ᖴOᖇ
ᔕᕼOᗯIᑎᘜ TᕼᗩT ᖴOᖇ OTᕼᗴᖇᔕ

تعداد دنبال کنندگان: 1,400 نفر

برچسب ها


آگهی های مشابه

ارسال شده توسط امیر فلسفی

User-Avatar